برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 1 شهريور 1397
کد 7449

فراخوان

آگهی فراخوان خريد تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی ( فراخوان عمومی - شرایط اختصاصی - قرارداد واگذاری - برگ پیشنهاد قیمت )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبریز در نظر دارد نسبت به خريد نيمه متمركز تجهیزات و ملزومات مصرفي پزشکی برابر ليست اقلام و مشخصات فنی و اختصاصی پيوست جهت مراكز درماني تابعه خود، از طريق فراخوان در پرتال اصلی دانشگاه به شرح موارد ذیل اقدام نماید:

بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و بند 6 ماده 55 آن
          (مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع طبق بخشنامه شماره 1203مورخ03/11/96)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبریز در نظر دارد نسبت به خريد نيمه متمركز تجهیزات و ملزومات مصرفي پزشکی برابر ليست اقلام و مشخصات فنی و اختصاصی پيوست جهت مراكز درماني تابعه خود، از طريق فراخوان در پرتال اصلی دانشگاه به شرح موارد ذیل اقدام نماید:
پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد فراخوان را از پرتال اصلی دانشگاه دریافت نمایند.
شرکت کننده در فراخوان مكلف است اسناد و پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده به شرح زير و جمعاً در لفافه مناسب حداكثر تا ساعت14روزشنبه مورخ 3/6/97 حضوراً به اداره تدارکات دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه آدرس تبریز خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، روبروی بیمارستان امام رضا (ع)، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،اداره تدارکات تحويل و رسيد دريافت نماید.
پاکت الف : شامل سپرده شرکت در استعلام فراخوان به مبلغ مشخص شده در جدول مندرج در شرایط عمومی فراخوان که بصورت سپرده نقدی  واریز به حساب سپهر 0102056435002با شناسه پرداخت910171948  در وجه دانشگاه صادر خواهد شد .
پاكت ب - مدارک مورد نیاز جهت مشارکت در فراخوان:
1-4-پيشنهادات فني، بازرگاني، كاتالوگ هاي مربوطه وتعيين نوع، كميت و كيفيت كالا.
2-4-فتوكپي برابر اصل: اساسنامه شركت، اظهار نامه ثبت شرکت، آگهي تأسيس، آگهي آخرين تغييرات(در خصوص صاحبان امضاء مجاز، سمت مديران و اقامتگاه)
3-4-مجوز يا پروانه فعاليت (پروانه ساخت وسیله پزشکی و ...) و شرايط فراخوان( کليه اوراق ) كه مهمور به مهر شركت وامضاء افراد مجاز شركت باشد.
تبصره 1 : افراد حقیقی شرکت کننده در فراخوان مؤظفند پروانه فعالیت معتبر و گواهی نمایندگی معتبر توزیع از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (ثبت شده در پایگاه imed.ir ) را ارائه نماید.
تبصره 2 : برنده فراخوان قبل از انعقاد قرارداد مكلف به ارائه اصل اساسنامه شركت، روزنامه آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات و همچنین اصل پروانه فعالیت معتبر و گواهی نمایندگی معتبر توزیع (جهت اشخاص حقیقی) به كارفرما مي باشد .
تبصره 3 : موضوع فعاليت شركت با موضوع اساسنامه جهت شرکتها و همچنین پروانه فعالیت (جهت اشخاص حقیقی ) مي بايست تطابق داشته و سمت مديران (از تاريخ آخرين مجمع عمومي انتخاب در شركتهاي سهامي) زايل نشده باشد (حداقل سه ماه)، درغير اينصورت كارفرما نسبت به حذف شرکت کننده از رقابت در فراخوان اقدام می‌نمايد. بدیهی است طرف تفاهم نامه مکلف است در حین تفاهم نامه قبل از زایل شدن سمت مدیران نسبت به ارائه آگهی تغییرات جدید مبنی بر تجدید سمت مدیران جدید اقدام نماید .
پاكت ج - پيشنهاد قيمت:
تبصره 4: كليه قيمتهاي ارائه شده بايد براساس ريال بصورت خوانا، دقيق و بصورت عددی و حروفی با امضاء مقام مجاز و مهر شرکت باشد ضمناً به پيشنهادات قيمت مخدوش، مشروط، ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبصره 5 : پیشنهاد دهندگان مؤظف هستند مشخصات خود را شامل آدرس، شماره تلفن و شرح محتوي پاكت ها را برروي آنها درج نمايند.
تبصره 6 : پیشنهاد دهنده مكلف است كليه صفحات و اوراق فراخوان و پيوستهاي آن را توسط افرادي كه حق امضاء اسناد تعهد آور را دارند مهر و امضاء شده و در پاكت مربوطه قرار دهد.
تبصره 7 : پیشنهاد دهنده صرفا مجاز به ارائه فقط يك پيشنهاد قيمت برای هر برند ، مدل و نوع کالا مي باشد .
تبصره 8 : شرکت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده فراخوان گزار(معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه)مي باشد.
تبصره 9: درصورت انصراف يا نياز به تغيير در مدارك ارسالي و پيشنهاد ارائه شده،  پیشنهاد دهندگان فقط تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 3/6/97 مي توانند كتباً مراتب را اعلام واقدام نمايند بديهي است پس از پايان مهلت فوق الذكر هيچگونه درخواستي پذيرفته نخواهد شد .
تبصره 10 : مدت اعتبار پيشنهاد ازتاريخ بازگشائي پاکات حداکثر بیست روز به استثنای روزهای تعطیل خواهد بود.
تبصره 11 :تأیید مشخصات فني اقلام اعلام شده به عهده کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.
ماده 4: بررسی مدارک وپیشنهادات پیشنهاد دهندگان در فراخوان :
كميسيون بررسي مدارک و پيشنهادات فراخوان در روز دوشنبه مورخ 5/6/97 ساعت14 در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی –امور مناقصات و قراردادها  - اتاق 107 تشكيل مي گردد.
تبصره 12 : مشارکت کنندگان در فراخوان يا نماينده تام الاختيار آنان مي توانند در روز كميسيون فراخوان در دانشگاه حضور يابند كه در صورت نياز از آنها در جلسه فراخوان دعوت بعمل آيد.
تبصره 13 : درصورت نياز به بررسي كارشناسي مدت و زمان لازم جهت اين بررسي در جلسه بازگشائي پاکات فراخوان توسط اعضاء كميسيون تعيين خواهد شد و پاكت پيشنهاد قيمت ( پاكت ج) تا روزبازگشائي پاکات كه توسط اعضاء كميسيون فراخوان مشخص مي گردد نزد دانشگاه نگهداري مي شود.
تبصره 14 : حد نصاب تعداد شرکت کننده در فراخوان در زمان بازگشايي پاكات فراخوان براي بار اول  حداقل-سه پاكت- پيشنهادي و برای بار دوم - دو پاکت- و برای بار سوم تنها- یک پاکت-  کفایت می کند .
ماده 5- پیشنهاد دهنده موظف است قبل از ارائه پيشنهاد با مطالعه کامل اسناد و شرایط و در صورت لزوم با مراجعه به واحد یا تماس با شماره تلفن 33357283-041از موضوع و شرایط انجام کار و کیفیت و کمیت امور اطلاعات کافی کسب نماید بطوریکه در صورت برنده شدن و انعقاد قرارداد به وظائف و تعهدات قراردادی خود آشنائی و آگاهی كامل داشته باشد . بديهي است عذر عدم اطلاع یا هرگونه ایراد و اعتراض و بهانه های بعدی مسموع نخواهد بود .
ماده 6-برنده فراخوان حق واگذاري کلی یا جزئی قرارداد به دیگری ولو تحت عنوان وکالت ، نمایندگی یا عناوین مشابه ديگررا ندارد  
ماده 7-رعايت قوآنین و مقررات موضوعه و آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه الزامی بوده و آئین نامه مذکور من جمله ماده 94 حاکم بر روابط حقوقی و قراردادی طرفین خواهد بود .
ماده 8-برنده فراخوان اقرار و اذعان مينمايد كه شرايط فراخوان و يك نسخه از پيش نويس قرارداد را بطور كامل مطالعه وتمام صفحات آنرا امضاء ومهر نموده است وبعد از برنده شدن مفاد آن را لازم الاجرا مي داند
ماده 10-به استناد بند 5 ماده 64 آئین نامه مالی معاملاتی  لازم است برنده فراخوان در مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر تا بیست روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن ضمانت نامه حسن انجام تعهد به میزان 10% مبلغ کل سالانه قرارداد  و عقد قرارداد اقدام نماید .
ماده 11-برنده فراخوان مکلف است کلیه مقررات و ضوابط وزارت بهداشت را در تمامی فصول مرتبط رعایت کند .  
ماده 12-کلیه شرایط و اسناد فراخوان جزو اسناد تعهد آور بوده و بایستی توسط افراد صلاحیتدار و صاحبان امضای مجاز برای صدور اوراق و اسناد تعهد آور امضا و مهر شده باشد .
ماده 13-کلیه شروط و تعهدات مندرج در اسناد فراخوان به منزله تصریح در قرارداد محسوب و الزام آور میباشد ، هر چند در متن قرارداد اشاره ای به آنها نشده باشد .

ماده 14-پیشنهاد دهنده مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ديماه 1337 نباشد.  
ردیف    نام کالا    مبلغ حدودی سپرده شرکت درفراخوان به ریال
1    سرنگ    1365000000(یک میلیاردو سیصدو شصت و پنج میلیون ریال)
2    ست سرم    46500000(چهارصدو شصت و پنج میلیون ریال)
3    میکروست    614000000(ششصدو چهارده میلیون ریال)
4    دستکش    معاینه    1962000000(یک میلیاردو نهصدو شصت و دو میلیون ریال
        جراحی    1440000000(یک میلیاردو چهارصدو چهل میلیون ریال)

5    
دیالیز    ست همو دیالیز    900000000(نهصد ملیون ریال)
        سوزنهای فیسولای شریانی و وریدی    252000000(دویست و پنجاه و دو میلیون ریال)
        انواع صافی های دیالیز    سری  PSوPES    3576000000(سه میلیاردو پانصدو هفتادو شش میلیون ریال)
            سریF    2018500000(دو میلیاردو هجده میلیون و پانصد هزار ریال)
        اسید سیتریک    360000000(سیصدو شصت میلیون ریال)
        پودر بی کربنات    1195000000(یک میلیاردو یکصدو نودوپنج میلیون ریال)
سپرده شرکت در فراخوان بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب سپهر 0102056435002با شناسه پرداخت 910171948   نزد بانک صادرات شعبه شهید بهشتی(قابل واریز در کلیه شعب بانک صادرات)بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبریز خواهد بود.
کد اقتصادی دانشگاه 411373895154           کدپستی دانشگاه5165665931            شناسه ملی دانشگاه14004858574

                                                                 
                                                                         نام و نام خانوادگی و مهر و امضای تعهدآور
                                                                                 نماینده مجاز و قانونی شرکت
لطفا برای دریافت هر یک از موارد زیر بر روی آن کلیک کنید :
شرایط اختصاصی خرید
قرارداد واگذاری
برگ پیشنهاد قیمت
  • نوشته شده
  • توسط علی همراهی
  • تعداد بازدید 381
  • تایید شده
  • در 1397/06/03
  • ساعت 11:18