کووید - 19

اقدامات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کووید - 19

آخرین اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشگی تبریز در ارتباط با کووید 19

اطلاعات بیشتر

اخبار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد:

لزوم توجه پزشکان به اخلاق پزشکی

معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت:

برگزاری دوره عمومی از طریق شرکت در جشنواره قرآنی هد هد

دیدار سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تبریز با روسای شبکه های بهداشت

دکتر نقی پور با روسای شبکه های بهداشت و درمان دیدار کرد

  معاونت تحقیقات

  Hindexدانشگاه در سال 2020
  تعداد مراکز تحقیقاتی
  تعداد مجلات
  تعداد مقالات
  تعداد طرح های تحقیقاتی

  نمایه آموزشی دانشگاه

  دانشجو
  هیئت علمی
  رشته تحصیلی
  واحد آموزشی
  دانشجوی خارجی

  درمان

  اعمال جراحی 6 ماهه
  مراجعه به اورژانس 6 ماهه
  مراجعه بستری (6ماهه)
  مراجعه درمانگاه (6ماهه)

  روسای دانشگاه