برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی

صندوق دریافت شکایات

ثبت و پاسخگویی به شکایات
این سامانه در راستای اجرای مفاد ماده49 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، تکریم ارباب رجوع و رعایت سند حقوق شهروندی، توسط دفتر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز راه اندازی شده است.
شرایط:
الف)شکوائیه باید در حیطه اختیارات و وظایف دانشگاه علوم پزشکی تبریز و زیرمجموعه های آن (بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه های سطح استان، معاونت های ستادی، پژوهشکده ها، دانشکده ها، شبکه های بهداشت و درمان و اورژانس) باشد.
ب) ماهیت موضوع موردنظر شما باید «شکایت» باشد.
ج) شکوائیه باید واضح، شفاف، مستند و مستدل باشد.
د) از توضیحات اضافه و پیوست کردن مدارک غیرضروری خودداری شود. در صورت نیاز به توضیح بیشتر یا مدرک، کارشناسان بررسی کننده شکوائیه، با شما تماس خواهند گرفت.
ه) اطلاعات شخصی ثبت شده براساس قوانین و مقررات جاری در این هیات ثبت و ضبط می گردد.
و)چنانچه در فرم ثبت شکایت ، اطلاعات شخصی خود (کدملی و شماره تلفن همراه) را وارد نمایید ، موضوع مطرح شده تحت عنوان شکایت در این هیئت ثبت شده و برای پیگیری های آتی به شما رسید ثبت شکایت و شماره پیگیری ارائه خواهد شد؛ اما در صورتیکه از درج اطلاعات شخصی خود یا نماینده امتناع ورزید، موضوع مطرح شده بصورت اطلاعیه درنظر گرفته شده و هیئت رسیدگی به تخلفات ملزم به ارائه پاسخ به شما نمی باشد .
چند نکته از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 18- هیأت های بدوی درصورت شکایت یااعلام اشخاص اعم ازارباب رجوع ، مردم یا کارمندان، مدیران ، سرپرستان اداری ، بازرسان هیأت عالی نظارت ، مقامات واشخاص مندرج درمواد12 و 17 قانون، دفاتربازرسی وپاسخگوئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل کشور وهمچنین درموارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت حسب موردشروع به رسیدگی می نمایند.
تبصره 1- رعایت سلسله مراتب اداری دراعلام تخلف به هیأت لازم نیست .
تیصره 2- انصراف شاکی یا اعلام کننده ، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
ماده 31- درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده ودرجریان رسیدگی متهم درهیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف دراجرای بند 4 ماده 8 قانون موردتعقیب قرارخواهد گرفت.
تبصره ماده 49 - شکایات فاقد نام ونشانی وامضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.
 
فرم شما با موفقیت ثبت گردید.
کد رهگیری : کپی
جهت پیگیری فرم با استفاده از کد رهگیری دریافتی به آدرس زیر مراجعه فرمایید : پیگیری فرم
برای ادامه مراحل ثبت فرم شما نیاز به انتقال به صفحه پرداخت دارید :