لینکهای مفید

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک اه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

http://www.ajaums.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه

http://pajoohesh.arums.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.arums.ac.ir

معاونت پشتيباني

http://poshtibani.arums.ir

معاونت دانشجويي و فرهنگي

http://student.arums.ac.ir

دانشكده پزشكي

http://medicine.arums.ac.ir

دانشکده پرستاري و مامايي

http://nursing.arums.ac.ir

دانشكده بهداشت

http://health.arums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir/portal1/index.php

 

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

http://www.umsu.ac.ir

سایت انگلیسی دانشگاه

http://en.umsu.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://phc.umsu.ac.ir

معاونت دانشجویی

http://student.umsu.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.umsu.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://fdo.umsu.ac.ir

معاونت پشتیبانی

http://logistic.umsu.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://med.umsu.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://health.umsu.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://paramed.umsu.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

http://nm.umsu.ac.ir

مجله پزشکی دانشگاه

http://umj.ir

فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه

http://jnm.umsu.ac.ir

کتابخانه مرکزی دانشگاه

http://www.umsu.ac.ir/library/index.html

مرکز مطالعات امور بانوان

http://www.umsu.ac.ir/portal1/ads/banovan/index.htm

مرکز توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت ارومیه

http://www.umsu.ac.ir/portal1/ads/paygah-salamat/index.htm

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

روابط عمومی

http://www.sakha.mui.ac.ir/

معاونت آموزشی

http://edu.mui.ac.ir/

معاونت بهداشتی

  http://phc-isf.ir/

معاونت پژوهشی

http://research.mui.ac.ir/

معاونت پشتیبانی

http://afa.mui.ac.ir/

معاونت دارو و غذا

http://fdo.mui.ac.ir/

معاونت درمان

http://ta.mui.ac.ir/

معاونت دانشجویی فرهنگی

http://csa.mui.ac.ir/

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

معاونت آموزشی

http://amozesh.mubabol.ac.ir

معاونت تحقیقات وفناوری

http://research.mubabol.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.mubabol.ac.ir

معاونت دارو

http://drug.mubabol.ac.ir/

معاونت دانشجویی

http://student.mubabol.ac.ir/

معاونت توسعه ومدیریت منابع انسانی

http://logistics.mubabol.ac.ir/

معاونت بهداشتی

http://health.mubabol.ac.ir/

دانشکده پرستاری آمل

http://amol.mubabol.ac.ir

دانشکده پرستاری رامسر

http://ramsar.mubabol.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://pezeshki.mubabol.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

http://dandan.mubabol.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://pira.mubabol.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

http://beheshti.mubabol.ac.ir

مرکز آموزش درمانی شهید یحیی نژاد

http://yahya.mubabol.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی آیت ا..روحانی

http://rohani.mubabol.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی 17شهریور

http://shahrivar.mubabol.ac.ir

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)

http://fz.mubabol.ac.ir/

مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا

http://amirKola.mubabol.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

http://rajaee.mubabol.ac.ir/

مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی

http://EDC.mubabol.ac.ir

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبری

http://nahad.mubabol.ac.ir

مدیریت گزینش

http://gozinesh.mubabol.ac.ir

مدیریت حراست

http://harasat.mubabol.ac.ir

روابط عمومی

http://publicrelations.mubabol.ac.ir/

اداره آمار وفناوری اطلاعات وارتباطا ت

http://sit.mubabol.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی

http://SRC.mubabol.ac.ir

دفتر ریاست

http://www.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=156

مرکز تحقیقات عفونی

http://Idrc.mubabol.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 
 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

روابط عمومی

http://pr.bpums.ac.ir

واحد آمار و فناوری اطلاعات

http://it.bpums.ac.ir

آموزش مداوم

http://cme.bpums.ac.ir

اورژانس 115

http://bushehr-ems.com/ems2/

فصلنامه طب جنوب

http://www.pghrc.ir/istnj/index.php

معاونت آموزش و تحقیقات

http://edu.bpums.ac.ir/

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://csm.bpums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://health.bpums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://official.bpums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://fdo.bpums.ac.ir/

معاونت درمان

http://treat.bpums.ac.ir/

دانشکده پزشکی

http://bpums.ac.ir/daneshkade_pezeshki

دانشکده پرستاری و مامایی

http://bpums.ac.ir/daneshkade_parastari

دانشکده بهداشت

http://bpums.ac.ir/A_Behdasht

دانشکده پیراپزشکی

http://bpums.ac.ir/A_Pirapezeshki

مرکز پژوهش های خلیج فارس

http://www.bpums.ac.ir/pgrc/

 
 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir

مجله طب نظامی

http://www.militarymedj.ir

مجله پرستاری مراقبت ویژه

http://www.ijccn.ir

مجله علوم رفتاری

http://www.jbs.ir

مجله پزشکی کوثر

http://www.kowsarmedj.ir

مجله راهبردهای آموزش

http://www.edcbmj.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://www.bums.ac.ir/logestic

معاونت غذا و دارو

http://www.bums.ac.ir/drugfood

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://www.bums.ac.ir/student

معاونت درمان

http://www.bums.ac.ir/darman

معاونت بهداشتی

http://www.bums.ac.ir/behdashti

معاونت آموزشی

http://www.bums.ac.ir/eduassistance

معاونت تحقیقات

http://www.bums.ac.ir/research

دانشکده پزشکی

http://www.bums.ac.ir/doctor

دانشکده پرستاری و مامایی

http://www.bums.ac.ir/nurse

دانشکده پیراپزشکی

http://www.bums.ac.ir/pira

آموزشکده بهداشت

http://www.bums.ac.ir/behdasht

آموزشکده فوریت های پزشکی

http://www.bums.ac.ir/urgency

 

دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

http://portal.uswr.ac.ir/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات کاربردی داروئی

http://darc.tbzmed.ac.ir/

مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی

https://tlrc.tbzmed.ac.ir/

مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی داروئی

http://nano.tbzmed.ac.ir/

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

http://lgdrc.tbzmed.ac.ir/

مرکز تحقیقات علوم تغذیه

http://nut-rc.tbzmed.ac.ir/

مرکز تحقیقات قلب و عروق

www.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

http://rcid.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات بالینی مرکزآموزش درمانی الزهرا

www.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

http://biotechnology.tbzmed.ac.ir/index.htm

مرکز تحقیقات هماتولوژی - انکولوژی

http://horc.tbzmed.ac.ir/

مرکز رشد واحدهای فناور فراورده های دارویی

http://pti.tbzmed.ac.ir

مرکز کشوری مدیریت سلامت

http://npmc.tbzmed.ac.ir

معاونت آموزشی

http://amouzesh.tbzmed.ac.ir/

معاونت بهداشتی  

http://www.eazphc.ir/

معاونت پشتیبانی   

http://www.logistic.tbzmed.ac.ir/

معاونت پژوهشی   

http://researchvice.tbzmed.ac.ir/  

معاونت دانشجویی

http://student.tbzmed.ac.ir/

معاونت درمان  

http://treatment.tbzmed.ac.ir/

معاونت غذا ودارو

http://fda.tbzmed.ac.ir/

دانشکده بهداشت و تغذیه

http://hnfac.tbzmed.ac.ir/

دانشکده پزشکی تبریز  

http://med-fac.tbzmed.ac.ir/

دانشکده پیرا پزشکی

http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/

دانشکده پرستاری و مامائی

http://nursing.tbzmed.ac.ir/

دانشکده توانبخشی

http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/

دانشکده داروسازی

http://pharmfac.tbzmed.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی

http://dentistry.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی امام رضا

http://imamreza.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی باباباغی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/bababagiF/bababagi.htm

مرکز آموزش درمانی رازی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/raziF/razi.htm

مرکز آموزش درمانی سینا

http://sinahosp.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی شهید مدنی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/SHAHID%20MADANI/pages/FARSI/index.htm

مرکز آموزش درمانی شهدا

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/shohada/index.htm

مرکز آموزش درمانی طالقانی

http://taleghanihosp.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی علوی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/Alavi/INDEX.HTMl

مرکز آموزش درمانی کودکان

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/pediaticF/default.aspx

مرکز آموزش درمانی نیکو کاری

http://nikukarihosp.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی الزهرا

http://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir 
 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.hfm.jums.ac.ir

مدیریت و نیروی انسانی

http://www.Hfm.jums.ac.ir

سایت همایشها

http://www.Jahromcong.jums.ac.ir

سایت اتوماسیون تغذیه

http://www.Jeton.jums.ac.ir

دفتر معارف اسلامی

http://www.Maaref.jums.ac.ir

اتوماسیون مکاتبات اداری

http://www.Office.jums.ac.ir

سایت دفتر مجله و نشریات

http://www.Jums.hbi.ir

سایت خدمات آموزشی و انتخاب واحد

http://www.Register.jums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

http://www.skums.ac.ir

 حوزه ریاست

http://po.skums.ac.ir

معاونت آموزشی

http://edu.skums.ac.ir

معاونت دارو و غذا

http://fdo.skums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://md-ro.skums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://health.skums.ac.ir

مجله دانشگاه

http://journal.skums.ac.ir

معاونت پژوهشی

http://res.skums.ac.ir

معاونت دانشجویی

http://student.skums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

حوزه ریاست

http://president.zums.ac.ir

معاونت پشتیبانی

http://logistic.zums.ac.ir

معاونت پژوهش

http://research.zums.ac.ir

معاونت آموزش

http://education.zums.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://stu-cul.zums.ac.ir

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان

http://health.zums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://vcfd.zums.ac.ir

معاونت درمان

http://treatment.zums.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://medical.zums.ac.ir

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

http://paramedical.zums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

http://nursing-midwife.zums.ac.ir

دانشکده پرستاری ابهر

http://abhar-nursing.zums.ac.ir

دانشکده داروسازی

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13

مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

http://mousavi.zums.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=29

مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)

http://valiasr.zums.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر

http://emdadi.zums.ac.ir

مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=14 

دفتر مجله علمی پژوهشی دانشگاه

http://www.zums.ac.ir/journal

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

http://www.cdczanjan.ir

دفتر استعدادهای درخشان

http://medets.com

 

 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

معاونت آموزشي و پژوهشي

http://www.medsab.ac.ir/amoozesh.htm

معاونت غذا و دارو

http://www.medsab.ac.ir/drugsite/drughome.htm

معاونت درمان

http://www.medsab.ac.ir/Darman/index.htm

معاونت توسعه

http://www.medsab.ac.ir/tosee.htm

معاونت بهداشتی

http://www.medsab.ac.ir/bsite/index.htm

 

 

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir


 

وب سایت دانشگاه (نسخه انگلیسی)

http://en.kaums.ac.ir

معاونت آموزشی

http://edu.kaums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://health.kaums.ac.ir

معاونت پژوهشی

http://research.kaums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://logistics.kaums.ac.ir

معاونت دانشجویی فرهنگی

http://student.kaums.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.kaums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://fdo.kaums.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://healthf.kaums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

http://nursing.kaums.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://medicine.kaums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://paramedicine.kaums.ac.ir

مرکز تحقیقاتی تروما

http://trc.kaums.ac.ir

مرکز تحقیقاتی علوم تشریحی

http://research.kaums.ac.ir

مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی

http://research.kaums.ac.ir/content.asp?ContentId=1669

مرکز تحقیقات جمعیتی

http://pop.kaums.ac.ir

بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه

http://asatid.kaums.ac.ir

بانک اطلاعاتی تماس با دانشگاه

http://www.kaums.ac.ir/contact

بانک اطلاعاتی داروخانه های تحت پوشش

http://pharmacy.kaums.ac.ir

بانک اطلاعاتی کارکنان دانشگاه

http://staff.kaums.ac.ir/

بانک اطلاعاتی لینک های مفید

http://www.kaums.ac.ir/useful_links

بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی تحت پوشش

http://factory.kaums.ac.ir

ثبت نام اینترنتی دانشگاه

http://amoozesh.kaums.ac.ir

ثبت نام نیروهای طرحی

http://tarh.kaums.ac.ir

دفتر کارآفرینی دانشگاه

http://karafarini.kaums.ac.ir

سامانه آموزش مداوم دانشگاه

http://cme.kaums.ac.ir

سامانه ارزیابی اساتید دانشگاه

http://arzyabi.kaums.ac.ir

سامانه پژوهشی دانشگاه

http://research.kaums.ac.ir

سامانه رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه

http://cv.kaums.ac.ir

سامانه طرح تکریم ارباب رجوع

http://takrim.kaums.ac.ir/

سامانه فرم های الکترونیکی دانشگاه

http://forms.kaums.ac.ir

سامانه نظرخواهی

http://feedback.kaums.ac.ir

گالری عکس دانشگاه

http://gallery.kaums.ac.ir

مجله علمی پژوهشی دانشگاه (فیض)

http://feyz.kaums.ac.ir

مجمع خیرین تامین سلامت

http://salamat.kaums.ac.ir/home.asp

 


 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir/

روابط عمومي دانشگاه

http://news.muk.ac.ir/

 


 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

معاونت پشتیبانی

http://vcf.kmu.ac.ir

معاونت پژوهشی

http://vcr.kmu.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://vch.kmu.ac.ir

معاونت آموزشی

http://vce.kmu.ac.ir

معاونت دانشجویی

http://www.kmu.ac.ir/SiteWizard/Admin/Wizard/Default.Aspx?PageId=1320

معاونت غذا و دارو

http://vcfd.kmu.ac.ir

معاونت درمان

http://vct.kmu.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://www.kmu.ac.ir/medicalschool

دانشکده پیراپزشکی

http://pmeds.kmu.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

http://dens.kmu.ac.ir

دانشکده داروسازی

http://phrs.kmu.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://phs.kmu.ac.ir

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

http://mnis.kmu.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

http://nmf.kmu.ac.ir

دانشکده پرستاری بم

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=450 

دانشکده پرستاری زرند

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=448

دانشکده پرستاری جیرفت

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=449

 

دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد

http://www.yums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری

http://vc-research.kums.ir

معاونت دانشجویی

http://vc-students.kums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://vc-health.kums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://vc-adminstration.kums.ac.ir

معاونت آموزشی

http://vc-education.kums.ac.ir/

معاونت درمان

http://vc-trethment.kums.ac.ir/

معاونت غذا و دارو

http://vc-food-drug.kums.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://medicine-school.kums.ac.ir

دانشکده داروسازی

http://pharmacy-school.kums.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

http://dentistry-school.kums.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://hygiene-school.kums.ac.ir

دانشکده پرستاری ومامایی

http://nursing-school.kums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://paramedical-school.kums.ac.ir

کتابخانه مرکزی

http://centerlibrary.kums.ac.ir

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

http://emergencycenter.kums.ac.ir

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

http://firc.kums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

 

دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

http://www.fums.ac.ir/amoozeshi

معاونت بهداشتی

http://www.fums.ac.ir/behdashti

معاونت پشتیبانی

http://www.fums.ac.ir/poshtibani

معاونت درمان

http://www.fums.ac.ir/darman

معاونت غذا و دارو

http://www.fums.ac.ir/daroo

روابط عمومی

http://www.fums.ac.ir/ravabet

اداره آمار و فناوری اطلاعات

http://www.fums.ac.ir/site

کتابخانه

http://library.fums.ac.ir

MRI

http://www.fums.ac.ir/MRI

اتوماسیون پژوهشی

http://payesh.fums.ac.ir

انتخاب واحد دانشجویی

http://amoozesh.fums.ac.ir

  

دانشگاه علوم پزشکی فارس

http://www.sums.ac.ir/

وب سایت انگلیسی دانشگاه

http://www.sums.ac.ir/english/

روابط عمومی

http://relations.sums.ac.ir/

واحد پژوهش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

http://pazhoohesh.sums.ac.ir/

مجمع خیرین تامین سلامت فارس

http://khsfars.sums.ac.ir/

اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات

http://bazrasi.sums.ac.ir/

شورای همکاری دانشگاه ها

http://shd.sums.ac.ir/

دفتر کارآفرینی

http://karafarini.sums.ac.ir/

اداره آمار و اطلاعات

http://mis.sums.ac.ir/

شورای سلامت و امنیت غذایی استان فارس

http://hc.sums.ac.ir/

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

http://shahedst.sums.ac.ir/

هیأت تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات اداری

http://revision.sums.ac.ir/

کمیته برنامه ریزی

http://plancom.sums.ac.ir/

معاونت آموزشی

http://education.sums.ac.ir/

معاونت پژوهشی

http://research.sums.ac.ir/

معاونت بهداشتی

http://fhc.sums.ac.ir/

معاونت دانشجویی

http://student.sums.ac.ir/

معاونت درمان

http://darman.sums.ac.ir/

معاونت غذا و دارو

http://fdo.sums.ac.ir/

معاونت فرهنگی

http://culture.sums.ac.ir/

دانشکده پزشکی

http://med.sums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی

http://dental.sums.ac.ir/

دانشکده داروسازی

http://pharmacy.sums.ac.ir/

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)

http://nursing.sums.ac.ir/

دانشکده بهداشت و تغذیه

http://schealth.sums.ac.ir/

دانشکده پیراپزشکی

http://paramed.sums.ac.ir/

دانشکده علوم توانبخشی

http://rhsch.sums.ac.ir/

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

http://mgsch.sums.ac.ir/

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

http://larnurse.sums.ac.ir/

دانشکده پیراپزشکی گراش

http://gerash.sums.ac.ir/

دانشکده جامع علمی کاربردی کوار

http://kavarju.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب

http://tim.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات توانبخشی

http://chmsr.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی

http://stereology.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات HIV و هپاتیت گراش

http://gerash.sums.ac.ir/markaz-tahghighat/

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی

http://sppti.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات سرطان شناسی

http://icr.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات سوختگی

http://burnres.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات تروما

http://traumarc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات پیوند اعضاء

http://strc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

http://nhemrc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات چشم پزشکی

http://www.sums.ac.ir/research-center/eye-researchcenter/

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

http://gehrc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات میکروب شناسی و بالینی

http://www.alborzicmrc.org/

مرکز تحقیقات کلیوی

http://snurc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات بیماری های خود ایمنی

http://adrc.sums.ac.ir/

مرکز تحقیقات علوم دارویی

http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/pharmaceutical-research-center/

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی

http://mncrc.sums.ac.ir/

مجله تحقیقات پزشکی

http://pearl.sums.ac.ir/publications/jmr/

مجله دندانپزشکی

http://dentjods.sums.ac.ir/

نشریه الکترونیک مرکز بهداشت شهدای والفجر

http://shc.sums.ac.ir/e-journal.htm

مجله علوم پزشکی ایران

http://ijms.sums.ac.ir/site/default.aspx

شهر سلامت

http://www.shirazhcc.com

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

http://115.sums.ac.ir/

طرح مشارکت در اصلاح الگوی مصرف (مدام)

http://modam.sums.ac.ir/

کتابخانه الکترونیک

http://dlibrary.sums.ac.ir/

اداره انتشارات

http://nashr.sums.ac.ir/

نرم افزار

http://ftp2.sums.ac.ir/

پژوهشیار

http://pajooheshyar.sums.ac.ir/

شورای پیشنهادات

http://idea.sums.ac.ir/

قطب آموزش الکترونیکی

http://ceel.sums.ac.ir

اداره کل آموزش

http://amoozesh.sums.ac.ir/

اداره امور رادیولوژی

http://radiology.sums.ac.ir

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

http://internet.sums.ac.ir

مرکز آموزش مجازی

http://els.sums.ac.ir

مخابرات دانشگاه

http://mokhaberat.sums.ac.ir

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://ib.sums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://fdo.muq.ac.ir

معاونت درمان

http://fdo.muq.ac.ir

اورژانس 115

http://ems.muq.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://logistic.muq.ac.ir

معاونت بهداشت

http://phc.muq.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://csa.muq.ac.ir

معاونت آموزشی و پژوهشی

http://edu.muq.ac.ir

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

http://jounal.muq.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://med.muq.ac.ir

دانشکده پرستاری

http://nm.muq.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://health.muq.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://paramed.muq.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

http://dens.muq.ac.ir

اداره آمار و فناوری اطلاعات

http://sitc.muq.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://hd.lums.ac.ir

معاونت آموزشی

http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=644&lang=Fa

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://logesticdeput.lums.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=146&lang=Fa

معاونت درمان

http://ta.lums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری

http://researchdeputy.lums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://fdodeputy.lums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

http://midcollege.lums_nur.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://medicineschool.lums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://paramedicalschool.lums.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://healthschool.lums.ac.ir

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=971&lang=Fa

سایت آموزشی فوریتهای پزشکی استان لرستان

http://ems.lums.ac.ir

115 خرم آباد

http://ems.lums.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

http://edc.lums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

معاونت غذا و دارو

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=16

معاونت درمان

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=15

معاونت توسعه و مدیریت منابع

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=14

معاونت بهداشتی

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=13

معاونت آموزشی

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=12

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=11

معاونت تحقیقات و فناوری

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=10

دانشکده پیراپزشکی

http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=13

دانشکده پرستاری و مامایی

http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=12

دانشکده بهداشت

http://www.mazums.ac.ir/?daneshkade&sid=11

دانشکده داروسازی

http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=10

دانشکده پزشکی

http://www.mazums.ac.ir/?daneshkade&sid=9

 

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

http://www.nums.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

ریاست دانشگاه

http://chancellor.umsha.ac.ir/farsi/index.aspx

معاونت آموزشی

http://dme.umsha.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری

http://www.umsha.ac.ir/research_chancellor

معاونت دانشجویی

http://culture.umsha.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://mboh.umsha.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.umsha.ac.ir/

معاونت غذا و دارو

http://fdo.umsha.ac.ir

معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

http://support.umsha.ac.ir/farsi/index.aspx

دانشکده پزشکی

http://medschool.umsha.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

http://dentistry.umsha.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://sph.umsha.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

http://midnurse.umsha.ac.ir/farsi

دانشکده پیراپزشکی

http://paramed.umsha.ac.ir

مرکز تحقیقات علوم پزشکی

http://hir.umsha.ac.ir

دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

http://www.umsha.ac.ir/research_chancellor/farsi/showpages.aspx?mid=265

بانک اطلاعات پژوهشی دانشگاه

http://www.umsha.ac.ir/design

بانک اطلاعات اعضای هیأت علمی

http://umsha.ofis.ir

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی

http://www.umsha.ac.ir/SJH/english/introduction.aspx

Journal of Research in Health sciences

http://www.umsha.ac.ir/JRHS

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

پایگاه خبری روابط عمومی

http://www.ksdo.ir

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

http://www.hems.ir

دانشکده پزشکی

http://medicine.hums.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://healthschool.hums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

معاونت توسعه و مدیریت منابع

http://www.ssu.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://www.ssu.ac.ir

معاونت آموزشی

http://www.ssu.ac.ir

معاونت پژوهشی

http://www.ssu.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://www.ssu.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://www.ssu.ac.ir

معاونت درمان

http://www.ssu.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://www.ssu.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

http://www.ssu.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

http://www.ssu.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://www.ssu.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی وارستگان

http://varastegan.ac.ir