برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نشریه

شماره  16 دوره جدید -  اسفند 96

مطالب/ شماره  16 دوره جدید -  اسفند 96

                           
      شماره  16 دوره جدید -  اسفند 96 شماره  16 دوره جدید -  اسفند 96
سه شنبه 19 تير 1397
شماره  15 دوره جدید -  بهمن 96

مطالب/ شماره  15 دوره جدید -  بهمن 96

                           
      شماره  15 دوره جدید -  بهمن 96 شماره  15 دوره جدید -  بهمن 96
سه شنبه 19 تير 1397
شماره  14 دوره جدید -  دی 96

مطالب/ شماره  14 دوره جدید -  دی 96

                           
      شماره  14 دوره جدید -  دی 96 شماره  14 دوره جدید -  دی 96
سه شنبه 19 تير 1397
شماره  13 دوره جدید -  آذر 96

مطالب/ شماره 13 دوره جدید - آذر 96

                           
      شماره  13 دوره جدید -  آذر 96 شماره 13 دوره جدید - آذر 96
سه شنبه 19 تير 1397
شماره  12 دوره جدید -  آبان 96

مطالب/ شماره  12 دوره جدید -  آبان 96

                           
      شماره  12 دوره جدید -  آبان 96 شماره  12 دوره جدید -  آبان 96
سه شنبه 19 تير 1397