آدرس اتوماسیون های داخل دانشگاه آدرس  اتوماسیون های خارج از دانشگاه
دیدگاه پنج دیدگاه چهار office.tbzmed.ac.ir
didgah1.tbzmed.ac.ir office1.tbzmed.ac.ir didgah.tbzmed.ac.ir
didgah2.tbzmed.ac.ir office2.tbzmed.ac.ir  
didgah3.tbzmed.ac.ir office3.tbzmed.ac.ir  
didgah4.tbzmed.ac.ir office4.tbzmed.ac.ir