برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تیم ارتقای سلامت

بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری از دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری از دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری از دانشکده علوم پزشکی سراب تاکید بر ارتقای سلامت نظام اداری با اهتمام به قوانین ومقررات

شنبه 17 آذر 1397
بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان

مطالب/ بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان

                           
      بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان
چهارشنبه 7 آذر 1397
بازدید گروه کارشناسان بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند

مطالب/ بازدید گروه کارشناسان بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند

                           
      بازدید گروه کارشناسان بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند بازدید گروه کارشناسان بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند

شنبه 3 آذر 1397
حضور گروه بازرسی تیم ارتقای سلامت اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق

مطالب/ حضور گروه بازرسی تیم ارتقای سلامت اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق

                           
      حضور گروه بازرسی تیم ارتقای سلامت اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق بازرسان وکارشناسان گروه بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق وبیمارستان امیر المومنین(ع) شهرستان چاراویماق حضوریافتند
سه شنبه 15 آبان 1397
بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خداآفرین

مطالب/ بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خداآفرین

                           
      بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خداآفرین بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خداآفرین

پنجشنبه 3 آبان 1397
بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلیبر

مطالب/ بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلیبر

                           
      بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلیبر بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلیبر

شنبه 28 مهر 1397
بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر

مطالب/ بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر

                           
      بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر
چهارشنبه 11 مهر 1397
پایش و ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهدا ء تبریز توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ پایش و ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهدا ء تبریز توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      پایش و ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهدا ء تبریز توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پایش و ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهدا ء تبریز توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پنجشنبه 5 مهر 1397
شبکه بهداشت ودرمان ملکان مورد ارزیابی تیم ارتقائ سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی  تبریز قرار گرفت

مطالب/ شبکه بهداشت ودرمان ملکان مورد ارزیابی تیم ارتقائ سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی  تبریز قرار گرفت

                           
      شبکه بهداشت ودرمان ملکان مورد ارزیابی تیم ارتقائ سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی  تبریز قرار گرفت شبکه بهداشت ودرمان ملکان مورد ارزیابی تیم ارتقائ سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی  تبریز قرار گرفت

شنبه 24 شهريور 1397
بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو

مطالب/ بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو

                           
      بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی مورد بازدید قرار گرفت.

پنجشنبه 1 شهريور 1397