برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 22 آذر 1397
کد 8245

مزایده عمومی

مزایده عمومی اموال اداری اسقاطی
 
مزایده گزار:  شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق                                                                تاریخ شروع: 24/09/1397
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق در نظر داردبه استناد مجوز شماره 06/09/97-313203/د/5 صادره از دانشگاه علوم پزشکی تبریزوماده 91 آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه  اموال اداری اسقاطی مشروحه ذیل را باقیمت پایه کارشناسی 351.900.000 ریال و شرایط مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند ازتاریخ صدور آگهی تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 29/09/97 به دبیرخانه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق مراجعه ونسبت به دریافت اسنادمزایده اقدام وپیشنهادات خودرا بصورت سربسته تحویل داده ورسید دریافت نمایند وضمناً پیشنهادات واصله راس ساعت 11روز یکشنبه مورخه 02/10/97 با حضورکارشناسان ذیربط درمحل دفتر سرپرستی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق بازگشائی وقرائت خواهدشد وحضورشرکت کنندگان درجلسه آزادخواهدبود.       
شرح اقلام مورد مزایده :
1- اموال اداری اسقاطی  طبقه 13شامل 1183 ردیف
2- تجهیزات پزشکی طبقه 5 در 698 ردیف
شرایط شرکت در مزایده:
1- ارائه اصل کارت ملی و اصل شناسنامه الزامی میباشد.
2- ارائه چک بانکی تضمین شده ویا واریز مبلغ پنج درصد قیمت کل اموال موردمزایده (بمبلغ  18.000.000 ریال) بعنوان سپرده شرکت درمزایده به حساب سپهر شماره  5002  5643  01020 باشناسه پرداخت (810  121  910 ) نزدبانک صادرات شعبه شهید بهشتی (قابل واریز درکلیه شعب بانک صادرات) بنام دانشگاه علوم پزشکی تبریز واریز وفیش مربوطه را به همراه سایراسناد به دبیرخانه شبکه بهداشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.
3- برندگان اول تاسوم مزایده در صورتی که  از پیشنهاد خود عدول کنند سپرده آنها به نفع شبکه بهداشت چاراویماق ضبط میگردد. وسپرده نفرات دوم وسوم تا انجام قطعی معامله  بانفربرنده مسترد نخواهدشد .
4- به پیشنهادات مبهم، فاقد سپرده و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- شبکه بهداشت ودرمان در ردیک یاکلیه پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل مختار خواهد بود. ومیتواند مزایده را  بصورت یک طرفه لغو نماید وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراض یا شکایت به مراجع قضائی یا مقامات قانونی را ندارند.
6- ضمناً هزینه های مربوط به انتشار آگهی وهزینه  مربوط به نظریه کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.
7- برنده مزایده بایستی ظرف یک هفته نسبت به واریزبهاء اقلام مورد مزایده و قیمت پیشنهادی وحمل اقلام اقدام نمایند درغیراینصورت به منزله انصراف تلقی شده وسپرده به نفع دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضبط وبا شرکت کننده بعدی معامله انجام خواهدشد.   
7- متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به امورمالی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق مراجعه ویا با شماره تلفن 2073  5272  041 جناب آقای نصرتی تماس حاصل نمایند. وهمچنین جهت بازدید ازاقلام مورد مزایده ازمورخه 25/09/97به مدت دو روز در ساعات اداری  به دفتر کارپردازی شبکه بهداشت واقع در شهرستان چاراویماق مراجعه نمایند.
 
آدرس : شهرستان چاراویماق – شهر قره آغاج – خیابان امام خمینی (ره) – جنب اداره آموزش وپرورش – شبکه بهداشت ودرمان چاراویماق
 
   *- روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق
  • نوشته شده
  • توسط فهیمه رحیمی
  • تعداد بازدید 257
  • تایید شده امیرسینا فقیهی
  • در 1397/09/22
  • ساعت 12:38