2-    زمان برگزاری همایش به مدت دو روز در تاریخ های 30 آبانماه الی2 آذرماه 1397 می باشد.

3-   پایان مهلت ارسال چکیده مقاله همایش 16 شهریورماه 1397 می باشد.

4-    زمان اعلام نتایج داوری مقالات 28  مهر 1397 می باشد.

5-   نتایج داوری مقالات و لیست مقالات پذیرفته شده در سایت همایش اعلام می گردد.

6-    همراه داشتن کارت بارکددار در تمام اوقات همایش الزامی است.حضور و غیاب روزانه، دریافت هدیه همایش، پذیرایی نهار و کنترل تردد به بخش های مختلف همایش تنها با استفاده از کارت بارکد دار هوشمند امکان پذیر است. لطفاً در نگهداری و ارائه به موقع کارت بارکددار هوشمند خود دقت نمایید.

7-   کلیه گواهی های مربوط به کنفرانس (گواهی ارائه مقاله و گواهی حضور) پس از پایان همایش  طبق لیست های حضور و غیاب و از طریق سایت همایش ارائه می شوند.

8-   کسب امتیازهای بازآموزی، گواهی حضور و گواهی ارائه مقاله منوط به حضور شرکت کنندگان محترم در همایش است.
نامه مربوطه سمینار
دعوتنامه سمینار زنان جهت دانشگاههای کل کشور