برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 بهمن 1393
کد 498

شرح وظايف ذينفعان كارگروه پايش برنامه تحول نظام سلامت مبتني برسپاس

...

وظايف معاون درمان بيمارستان

· نظارت بر فرآيند كاري كاركنان حوزه بيمارستاني به منظور تكميل اقلام اطلاعاتي در سيستم اطلاعات بيمارستاني

·نظارت بر استفاده صحيح از سيستم هاي كدگذاري ابلاغي وزارت بهداشت و دستورالعمل هاي ابلاغي

· رفع خطاهاي بيمارستاني بازگشت داده شده از سپاس مانند عدم ثبت تشخيص نهايي، كدملي اشتباه و..

 

وظايف مسئول فناوري اطلاعات بيمارستان

·نظارت بر ارسال منظم و صحيح اطلاعات به سپاس

· نظارت بر خطاهاي بازگشت داده شده از سپاس و پيگيري رفع خطاهاي بيمارستاني و نرم افزاري

· نظارت بر نحوه ويرايش و نسخه بندي پرونده هايي كه قبلا يكبار به سپاس ارسال گرديده و شناسه هاي بيمار و مراجعه را از سيستم دريافت كرده اند

 

وظايف فناوري اطلاعات دانشگاه

·نگهداشت نمونه سپاس دانشگاهي، مطابق با دستورالعمل ابلاغي نحوه نگهداشت نمونه هاي سپاس

·نظارت برعملكرد بيمارستان ها در ارسال منظم اطلاعات، حداكثر پس از 48 ساعت از ترخيص و تكميل پرونده بيماران

· نمونه سپاس دانشگاه و پيگيري رفع خطاهاي -(SRM) بررسي مداوم سامانه پايش بازگشت داده شده از سپاس در بيمارستان

· پايش مداوم عملكرد فني بيمارستان ها و بازخورد منظم به ايشان شامل درصد و انواع خطاها، پايش نرخ نسخه بندي پرونده ها ارسالي، زمان آخرين ارسال بيمارستاني و ...

· ثبت و رهگيري سوالات فني در سامانه جيرا (درخواست راهنمايي از گروه پشتيباني سپاس(

· توسعه انباره داده سپاس دانشگاه و داشبورد اطلاعاتي بر بستر داده هاي تجميع شده در نمونه سپاس دانشگاهي و ارائه دسترسي به معاونت هاي مختلف دانشگاه

 

وظايف معاونت درمان دانشگاه

· بررسي روزانه داشبورد مديريتي سپاس و تحليل كيفي اطلاعات ارسال شده،توسط نماينده معاونت درمان دانشگاه

·نظارت برعملكرد حوزه درمان بيمارستان براي ثبت صحيح كدها و اقلام اطلاعاتي مندرج در سيستم اطلاعات بيمارستاني جهت ارسال به سپاس

· بازخورد تحليل انجام شده بر روي اطلاعات سپاس به بيمارستان ها و پيگيري تا اصلاح اشكالات

· تلاش جهت رفع خطاهاي بيمارستاني بازخورد داده شده از سپاس

· بازديدهاي دوره اي منظم از بيمارستان و پايش تصادفي پرونده هاي ارسالي به سپاس با پرونده هاي كاغذي بيماران

·  ارسال گزارش منظم ماهانه به وزارت از عملكرد بيمارستان ها در ارسال اطلاعات به سپاس، چالش ها و اقدامات اجرايي دانشگاه ها جهت تسهيل كار بر اساس فرم هاي پيوست

  • نوشته شده
  • توسط فرزانه یعقوب دوست
  • تعداد بازدید 2675
  • تایید شده
  • در 1396/01/24
  • ساعت 8:46