برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
کد 1809

.

سیزدهمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران آغاز به کار کرد

.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رئیس این دانشگاه در آیین افتتاحیه این کنگره اظهار کرد: مقدمات اجرایی برای احداث بزرگترین پژوهشکده  کشور در تبریز با توجه به توانمندی‌های استان و با حمایت‌های استاندار آذربایجان‌شرقی و معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده است.

دکتر محمد حسین صومی در آین آغاز به کار سیزدهمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران گفت: در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیش از 26 مرکز تحقیقاتی در حال فعالیت می‌باشد.

وی ادامه داد: تبریز شهر اولین‌ها این افتخار را دارد که اولین و بزرگ‌ترین دانشگاه جهان اسلام در حدود 720 سال قبل در تبریز فعالیت داشته است.

وی با بیان اینکه اولین دانشکده ‌پرستاری بعد از تهران در تبریز بنیان نهاده شده، افزود:  بیش از 70 سال است، دانشگاه‌های به روش نوین  در تبریز راه‌اندازی شده است.

صومی خاطرنشان کرد: پرداختن به علم ایمونولوژی که علمی ارزشمند است، این کنگره بین المللی را ارزشمند ساخته است.

دبیر علمی سیزدهمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران نیز گفت: بیش از یکهزار نفر در سایت این کنگره ثبت‌نام کردند و 800 عنوان مقاله توسط دبیرخانه دریافت شد.

جعفر مجیدی ادامه داد:  200 ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪه و 600 عنوان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

وی خاطرنشان کرد: هیئت داوری این کنگره ارائه مقاله های دریافتی را در دو صورت سخنرانی وپوستر اعلام کرد.

وی ﺗﻮﻣﻮر، روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ، اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮزی و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ... را از جمله ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌ﺷﻮد، افزود: دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﻣﺠﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎط دارد، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از 10 ﮐﺸﻮر  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا ، ﺳﻮﺋﺪ ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ، ﺑﺮزﯾﻞ و ... در حال برگزاری است.

گفتنی است؛ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژی و آﻟﺮژی 7 اﻟﯽ 10 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺗﺒﺮﯾﺰ در حال برگزاری است.


  • نوشته شده
  • توسط رضا محمدی نسب
  • تعداد بازدید 4885
  • تایید شده
  • در 1395/02/09
  • ساعت 8:41