پنجشنبه 23 مرداد 1399 _ 22 ذو الحجة 1441 _ 13 اوت 2020
  ثبت نام ازمشمولین طرح نیروی انسانی سه ماهه دوم

از فارغ التحصیلان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تقاضا دارد برای اطلاع از قوانین و مقررات طرح ، نحوه و زمان ثبت نام و توزیع نیرو به شرح زیر اقدام نمایند.

1- دارندگان مقاطع و رشته های تحصیلی مشخص شده در جدول زیر ، در تاریخهای ذکر شده به سایت مراجعه و ضمن کسب اطلاعات جدید و تمایل به انجام طرح در مراکز اعلام شده، برگ راهنمای ثبت نام را از سایت دریافت ( در ادامه همین صفحه ) و با مطالعه دقیق مفاد آن ، به همراه مدارک و مستندات مورد اشاره ازتاریخ 9/5/91لغایت وقت اداری 16/5/91به آدرس] تبریز- خیابان گلگشت ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز [مراجعه وبه صورت حضوری درواحد طرح نیروی انسانی ثبت نام نمایند .

 

تذکر مهم 1 : باعنایت به نیازضروری وعدم تکمیل ظرفیت درواحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریزدررشته های تحصیلی ( پرستاری- اطاق عمل- هوشبری- رادیولوژی- علوم آزمایشگاهی   مدارک پزشکی- کاردان فوریت )   بعدازاتمام مهلت مقرر ،ثبت نام ازرشته های مزبور تااطلاع ثانوی  ادامه خواهدیافت .

 

 تذکرمهم 2 : توزیع وتقسیم مشمولین پس از ثبت نام متقاضیان ودریافت تاییدیه تحصیلی نامبردگان ، براساس اولویت بندی مراکز انجام خواهدشد .

 

تذکر مهم 3: در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی تبریز افرادی می توانند ثبت نام نمایند که بومی تبریز بوده و یا شرایط احراز موارد خاص اعلام شده در برگ راهنما را داشته باشند.

 

تذکرمهم 5: باتوجه به اینکه ثبت نام متقاضیان صرفاازطریق اداره طرح انجام خواهدشد ، لذاازمشمولین تقاضا

می شودازمراجعه به سایرواحدهای دانشگاه ومراکزخودداری فرمایند .

·  مدارک ارائه شده برای هر دوره فقط در آن دوره ملاک عمل می باشد و در صورت عدم انتخاب در دوره ای که ثبت نام نموده اند مدارک قبلی مسترد خواهد شد.

 

2 پزشکان عمومی جهت ثبت نام ازطریق سایت اداره طرح وزارت بهداشت به آدرس :

http://tarh.behdasht.gov.ir   مراجعه خواهندنمود .                      

 

 

 

 

 

 

محل های مورد نظر

نام رشته تحصیلی

بهداشت شهری ورزقان مرند ( یامچی ) اهر(هوراند)- بستان آباد(تیکمه داش) بهداشت شهری سراب سراب (مهربان )- عجب شیر( تجرق) کلیبر(آبش احمد) ملکان (لیلان)- میانه (ترکمانچای ) هرکدام یکنفر- بهداشت شهری هشترود 2 نفر

دکتری دندانپزشکی

مرکزآموزشی درمانی تبریز- بیمارستان امام خمینی کلیبر- شبکه هشترود- شبکه شبستر

دکتری داروسازی

مراکز آموزشی درمانی تبریز- بیمارستانهای شهرستان

پرستاری

مراکز آموزشی درمانی تبریز- بیمارستانهای شهرستان

هوشبری

مراکز آموزشی درمانی تبریز- بیمارستانهای شهرستان

اتاق عمل

مراکز آموزشی درمانی تبریز- بیمارستانهای شهرستان

 رادیولوژی

مراکز آموزشی درمانی وبهداشت تبریز

بیمارستان های باقرالعلوم اهر- استادشهریاربستان آباد- 96 تختخوابی شبستر- امام خمینی اسکو- خاتم الانبیاء وامام خمینی میانه امام خمینی عجب شیر- امیرالمومنین وشهیدبهشتی مراغه رازی مرند- دکترساجدی هادی شهر- بهداشت شهری چاراویماق بهداشت شهری اسکو بهداشت شهری شبستر- بهداشت شهری شبستر(صوفیان )  هریس (خواجه )

کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی

مراکزآموزشی درمانی تبریز- بیمارستانهای باقرالعلوم اهر- شهیدمدنی آذرشهر- استادشهریاربستان آباد- 96 تختخوابی شبستر- خاتم الانبیاءمیانه امام خمینی کلیبر- امام خمینی سراب امیرالمومنین وشهیدبهشتی مراغه امام حسین هشترود شبکه چاراویماق

کارشناس وکاردان مدارک پزشکی

مرکزآموزشی درمانی الزهراءوطالقانی تبریز- بیمارستانهای باقرالعلوم اهر- امام خمینی اسکو- خاتم الانبیاء میانه امام خمینی عجب شیر- شهدای بناب امام خمینی سراب شهیدبهشتی مراغه   دکترساجدی هادی شهر شبکه چاراویماق بهداشت تبریز(واحدهای تابعه )- بهداشت شهرستانهای ، جلفا(سیه رود ) ورزقان ورزقان (خاروانا) میانه  اهر- بستان آباد- کلیبر(آبش احمد) مرند- مراغه (واحدهای تابعه)

کارشناس مامایی

مرند(زنوز) مرکزینگی اسپران 115 اهر

کاردان مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل های مورد نظر

نام رشته تحصیلی

مراکزآموزشی درمانی تبریز( امام رضاء-سینا) دانشکده توانبخشی بیمارستانهای امام خمینی سراب

( یکنفرزن)- خاتم الانبیاء میانه استادشهریاربستان آباد(یکنفرزن)

کارشناس فیزیوتراپی

بیمارستان امام حسین هشترود بهداشت شهری شهرستانهای مرند میانه - هریس- خدافرین (خمارلو)

چاراویماق 

کارشناس تغذیه

بهداشت شهری شهرستانهای بستان آباد- مراغه مرند - میانه ملکان اهر- بناب عجب شیر مراکزبهداشتی روستایی آذرشهر( قاضی جهان- نادیلو  )- اهر( ورگهان )- عجب شیر( ورنجق گل تپه ) اسکو (مهدینلو باویل سفلی باویل علیا )-  بناب (چلقایی- آلقو ) سراب( شربیان) مراغه (طابخان خرمازرد )  -شبستر( دیزج شیخ مرجان تسوج ) هریس ( بخشایش )

کاردان بهداشت خانواده

بهداشت شهرستانهای مرند- ورزقان ورزقان(مسقران)- اهر- اهر( قشلاق شاهوردی- مرد) -آذرشهر- بستان آباد (مرد)- بستان آباد(آلانق) بناب (مرد) - اسکو( سهند- زن) مراغه (مراکزتابعه - مرد)- چاراویماق ( 1نفرمرد + 2 نفرزن ) خدافرین ( خمارلو زن) هشترود(مرد)-

مراکزبهداشتی درمانی تبریز( کجاآباد-  آناخاتون مایان سفلی باغ معروف اسفهلان زن)

کارشناس بهداشت عمومی

بهداشت شهری تبریز(واحدهای تابعه) بهداشت شهرستانهای بناب (مرد) میانه چاراویماق (کارشناس )

هریس (کارشناس) خدافرین( خمارلو- کارشناس )- عجب شیر- اهر(هوراند) آذرشهر( قاضی جهان )

بناب (چلقایی)- جلفا( هادی شهر- سیه رود) شبستر(آمند- نظرلو)- مرند(کشکسرای بناب یکان کهریز) میانه (ترک) 

کاردان وکارشناس بهداشت محیط

بهداشت شهرستانهای میانه مرند( کارشناس) - هشترود( کارشناس ) جلفا- آذرشهر( دستجرد)- شبستر( تسوج- صوفیان)

کاردان وکارشناس بهداشت حرفه ای

اسکو( بایرام کلجاه- کاردان) -  جلفا(قرنطینه نوردوز)

کاردان وکارشناس مبارزه بابیماریها

بیمارستان شهرستانهای باقرالعلوم اهر-  امیرالمومنین وشهیدبهشتی مراغه

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرکزآموزشی درمانی رازی تبریز- بهداشت شهری شهرستانهای آذرشهر- اسکو- کلیبر

کارشناس روانشناسی بالینی

مرکزفوریتهای پزشکی تبریزوشهرستانها

کاردان فوریت

بیمارستان شهرستانهای کلیبر- امیرالمومنین وشهیدبهشتی مراغه- شبکه سراب

مهندسی تجهیزات پزشکی

دانشکده توانبخشی

کارشناس گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

کارشناس کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

کارشناس اندام مصنوعی

دانشکده توانبخشی

کارشناس شنوایی سنجی

 

 

 

 

 

برگ راهنمای ثبت نام

 

مدارک لازم برای ثبت نام مشمولین

 

1-اصل وکپی کارت ملی وشناسنامه مشمول وکپی ازبرگ سوم درصورت وجودتوضیحات ، اصل وکپی ازصفحات اول ودوم شناسنامه خودوهمسروکپی ازبرگ سوم درصورت وجودتوضیحات برای متاهلین

2- برگ تسویه حساب فارغ التحصیلان

3- یک قطعه عکس 4 *3 برای رشته های پروانه دار(کارشناس مامایی ، پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، فیزیوتراپی ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، گفتاردرمانی )

4- اصل وتصویرکارت پایان خدمت یامعافیت برای افرادذکور

5- بومی بودن ازمحل تولد مندرج درشناسنامه ویاازمحل تحصیل دومقطع ازسه مقطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی ودبیرستان احرازخواهدشدلذاافرادی که بومی بلحاظ دومقطع تحصیلی می باشند می بایستی اصل وتصویر گواهی پایان دوره ابتدایی ، پایان دوره راهنمایی وپایان دوره متوسطه راارائه نمایند .

6- کفالت خانواده برای بانوانی که همسر آنهافوت نموده ویاطلاق گرفته اندلحاظ خواهدشدوبرای احرازگواهی ازدادگستری درخصوص عهده داربودن حضانت فرزندان ملاک خواهدبود .

7- برای استفاده ازامتیاز ایثارگران ،اصل نامه بنیادشهید استان ویاکارت کامپیوتری (فرزندشهید ، همسرجانبازازکارافتاده کلی ، خانواده شهیدفقط خواهروبرادر، رزمنده ، جانباز، فرزندان جانبازبالای 45 درصد ، فرزندان آزادگان وهمسرشهید) ملاک عمل می باشد .

8- مشمولین آیین نامه های استعدادهای درخشان پس ازارائه درخواست وتحویل مدارک مربوطه واخذ نامه تاییدیه ازمدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی .

9- ارائه گواهی ازمعاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل برای دارندگان رتبه اول تاسوم مابین هم ورودیها درطول تحصیل

10- برای فرزندان وهمسران کارکنان ، بازنشستگان ورزیدنتها ، اساتید]رسمی ، پیمانی ، طبقه بندی مشاغل ، قراردادکارمشخص( شاغل وبازنشسته )، شاغلین شرکتهای خدماتی [ دانشگاه علوم پزشکی تبریزارائه آخرین حکم حقوقی والدین یاهمسرالزامی است .

11- بافرزندان وهمسران نیروهای مسلح مانندبومی رفتارخواهدشد .

 

 

 

* باتوجه به اینکه استان محل خدمت فارغ التحصیلان رشته پزشکی ازطریق سایت وزارت بهداشت به آدرس :

 

http : //tarh.behdasht.gov.ir

 

تعیین می گردد لذادرصورتیکه جزوسهمیه این استان باشند، پس ازثبت نام ووصول تاییدیه تحصیلی تاریخ توزیع ازطریق تماس تلفنی به اطلاع مشمولین خواهدرسید .

 

* خواهشمنداست بعدازثبت نام ازتماس تلفنی ومراجعه حضوری به این اداره درخصوص زمان تقسیم خودداری فرمائید.

 

* تذکر مهم : افرادی که یکبارطرح انجام داده اندبادریافت مدرک جدیدمشمول این قانون نبوده وحق ثبت نام ندارند .

 

تذکر:ازافرای که مدارک آنهاناقص باشدثبت نام بعمل نخواهدآمد .

خواهشمنداست فرم ثبت نام رابه طوردقیق مطالعه نمائید .

 

 

 

به مدارکی که بعدازثبت نام ارائه گرددترتیب اثرداده نخواهد شد .

 

 

 

محتواهای مرتبط
نوشته شده
ویرایش شده
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه می باشد.