سه شنبه 21 ارديبهشت 1400 _ 28 رمضان 1442 _ 11 مه 2021
 پزشك خانواده
 
  پشتيباني برنامه پزشك خانواده

ساختارهاي مديريت در اجراي برنامه فوق به شرح زير خواهد بود:

26. اعضاي ستاد ملي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع

-1 رئيس جمهور (رئيس ستاد)

-2 معاون اول (جانشين رئيس ستاد)

-3 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير ستاد)

-4 وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي

-5 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

-6 وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح

-7 رئيس كميته امداد حضرت امام خمينى (ره)

-8 معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (مسئول دبيرخانه ستاد ملى)

تبصره: وظايف ستاد ملي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع به شرح زير مي باشد:

*سياست گذاري و تعيين راهبردهاي مورد نياز در اجراي برنامه (فني، اجرايي و پشتيباني و ...)

* تعيين راه كارهاي مناسب به منظور تأمين و تخصيص منابع مورد نياز براي اجراي مناسب برنامه

* نظارت بر عملكرد سازمان هاي ذيربط و ستادهاي استاني و شهرستاني در اجراي برنامه با تشكيل كميته هاي نظارتي

* جلب حمايت هاي مورد نياز قانوني و مديريتي

* تصميم گيري در موارد ارجاعي از طرف ستاد اجرايي

27.  اعضاي ستاد هماهنگى كشورى

-1 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رئيس ستاد)

-2 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

-3 معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى (دبير و مسئول دبيرخانه ستاد هماهنگى)

-4 معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

-5 مديرعامل سازمان تامين اجتماعي

-6 مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني

-7 مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمان نيروهاي مسلح

-8 مديركل بهداشت بيمه هاى اجتماعى و درمان كميته امداد حضرت امام (ره)

-9 رئيس كل سازمان نظام پزشكي

-10 رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت

تبصره: وظايف ستاد هماهنگى كشورى برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع

* تعيين تعداد و عناوين كميته هاي تخصصي مورد نياز

*بازديد از عمليات اجرايي در استان ها و حفظ ارتباط پيوسته با عرصه هاي پايلوت

*نظارت بر طرحهاي پژوهشي مرتبط

*تصويب تركيب اعضاي كميته هاي مورد نياز براي اجراي برنامه

*سفارش انجام بررسي ها و مطالعه هاي مختلف و استفاده از نتايج آن ها براي تدوين سياستها يا مداخلههاي مورد نياز و پيشنهاد اين سياستها يا مداخله ها به ستاد ملي

*تدوين گزارشهاي تحليلي

*جلب هم كاري صاحب نظران و ذي نفعان برنامه از طريق اعضاي واحد كشوري يا كميتههاي فني مربوط به هر مديريت

* نظارت بر پيشرفت برنامهها و عمليات

*ارزيابي فعاليتهايي كه توسط مديران برنامههاي چهارگانه در سطح ملي يا در عرصههاي پايلوت به اجرا گذارده مي شود.

* ظرفيت سازي

28. اعضاي ستاد اجرايي كشورى

-1 رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت (رئيس ستاد)

-2 مديركل دفتر بيمه هاى درمان وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى (دبير ستاد)

-3 مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت

-4 مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت

-5 رييس امور اجتماعى معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

-6 معاون بيمه درمان يا رئيس مركز خريد راهبردى خدمات سلامت سازمان بيمه خدمات درماني

-7 معاون حمايت و سلامت يا مديركل بهداشت و درمان كميته امداد امام خميني (ره)

-8 معاون درمان سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح

-9 معاون درمان (يا مديركل درمان غيرمستقيم / مستقيم (سازمان تامين اجتماعي

تبصره:  وظايف ستاد اجرايى كشورى برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع

*تهيه و تدوين فرايندهاي اجرايي و دستورالعمل هاي مربوطه در سطح ملي، استاني و شهرستاني

* تصويب تركيب اعضا و شرح وظايف ستادهاي استان و شهرستان

* تعيين تركيب اعضا و شرح وظايف كميته هاي استاني و شهرستاني مورد نياز براي اجراي برنامه (تركيب اعضاي كميته ها متناسب با كميته هاي ملي بوده و اختيار انتخاب درصدي از اعضا حسب نياز به عهده استان گذاشته شود)

29.  ستاد راهبردي استان

ستادهاي راهبردي در سطح استان با تركيب استاندار رييس ستاد، رييس دانشگاه (دبير ستاد)، معاونين بهداشت (مسئول دبيرخانه ستاد)، درمان و غذا و دارو دانشگاه، مديركل بيمه خدمات درماني استان، مدير درمان سازمان بيمه نيروهاي مسلح، مدير درمان تأمين اجتماعي و مدير درمان كميته امام (ره)، رييس شوراي عالي نظام پزشكي استان، نماينده تام الاختيار شوراي سلامت صدا و سيماي استان، رييس گروه توسعه شبكه مركز بهداشت استان خواهد بود.

تبصره: در استان هايي كه بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي وجود دارد رييس و معاونين دانشگاه هاي غير از مركز استان عضو ستاد خواهند بود.

وظايف ستاد راهبردي استان شامل موارد زير است:

* هماهنگى اجراى برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در سطح استان برابر دستورالعمل هاى كشورى

*انجام هماهنگى هاى مورد نياز (در قالب برنامه عملياتي) براي اجراي سياست هاي ابلاغي از سوي ستاد ملي (فني، اجرايي و پشتيباني و ... )

*تأمين و تخصيص منابع مورد نياز براي كمك به اجراي مناسب تر برنامه

*بررسي چالش ها و پيشنهاد راه كارهاي مناسب براي برطرف كردن مشكلات به ستاد اجرايى كشورى

*ارايه پس خوراند به ستاد ملي

30. ستاد اجرايى استان

تركيب ستاد عملياتي استان شامل:

1- رييس دانشگاه (رييس ستاد)

2- معاون بهداشتي و رييس مركز بهداشت استان (جانشين رئيس و دبير ستاد)

3- معاون درمان دانشگاه

4- رييس گروه توسعه شبكه استان

5- مديركل بيمه خدمات درماني استان

6- مدير درمان تأمين اجتماعي استان

7- رييس شعبه بيمه نيروهاي مسلح

8- رييس كميته امام (ره (

9- رئيس شوراى هماهنگى نظام پزشكى استان

تبصره : كميته هاي اجرايي پيشنهادي در سطح استان ها به شرح زير است:

* كميته فرهنگي و تبليغات و اطلاع رساني عمومي

*كميته آمار و فن آوري اطلاعات

*كميته ساماندهي تامين و توزيع منابع مالي و غيرمالي

*كميته آموزش و مديريت نيروي انساني

*كميته پايش و نظارت

31. ستاد اجرايى شهرستان                     

اين ستاد با تركيب:

1- فرماندار (رييس ستاد (

2- رييس شبكه (جانشين رئيس ستاد و دبير ستاد (

3- رييس مركز بهداشت شهرستان

4- معاون درمان شبكه شهرستان (در شهرستان تك بيمارستانى رئيس بيمارستان)

5- نماينده هر يك از سازمان هاي بيمه گر شهرستان

6- مسئول واحد توسعه شبكه شهرستان

تبصره: وظايف ستاد عملياتي شهرستان به شرح زير خواهد بود:

1- تحليل وضعيت موجود

* واحدهاي ارايه خدمت

* تعداد و نوع واحدها در بخش دولتي و غيردولتي

* نيروي انساني موجود (تركيب و تعداد) در بخش دولتي و غيردولتي

* تطبيق فضاي فيزيكي و تجهيزات موجود بخش دولتي و غير دولتي برابر ضوابط وزارت بهداشت

2- سازماندهي لازم براي استقرار نظام ارجاع با محوريت پزشك خانواده و تيم سلامت

* تعيين وظايف واحدهاي مرتبط ستادي شهرستان در استقرار و ارايه خدمات تيم سلامت با توجه به مصوبات ستاد هماهنگي شهرستان

* برآورد و توزيع منابع مورد نياز براى راه اندازي مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع شامل فضا، تجهيزات، نيروي انساني و منابع مورد نياز براي فعاليت هاي اجرايي نظام ارايه خدمات سلامت در شهرستان با بيشترين استفاده از امكانات موجود (در شبكه ها، سازمان هاي بيمه گر و بخش غيردولتي)

* راه اندازي مراكز بهداشتي درماني و پايگاه هاى مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و استقرار تيم هاي سلامت

3- تحليل وضعيت سلامت شهرستان  (        (Health Profile

* ساختار جمعيت

* وضعيت سني، جنسي، اشتغال، بيمه

* ترسيم وضعيت سلامت شهرستان

* ايجاد نظام يك پارچه اطلاعات نظام سلامت در سطح شهرستان .

4- ترسيم وضعيت مطلوب شهرستان به منظور هدف گذاري عمليات اجرايي u1576 بر اساس توان شهرستان

5- تدوين برنامه عملياتي شهرستان

6- تدوين نظام پايش و ارزشيابي

7- هماهنگي آموزش همگاني، برقراري ارتباط و اطلاع رساني

برقراري ارتباط با مسئولان سياسي و مذهبي شهرستان و جلب حمايت آنان با استفاده از دستورعمل ها و متن هايي كه واحد كشوري در اختيار مي گذارد . آگاه سازي مردم از آرمان ها و اهداف نظام ارايه خدمات سلامت و پزشكان خانواده با استفاده از همه وسايل ارتباط جمعي و ساير امكانات استاني و شهرستاني

8- هماهنگي براى آموزش نيروي انساني

* آموزش كارشناسان شبكه شهرستان و سازمان هاي بيمه گر درباره آيين نامه براساس دستورعمل هاي ستاد اجرايي نظام ارايه خدمات سلامت و شوراي استاني نظام ارايه خدمات سلامت

*برقراري ارتباط، اطلاع رساني و بازآموزي پزشكان، به ويژه پزشكان عمومي شهرستان درباره آرمان ها و هدف هاي نظام ارايه خدمات سلامت و نيز آموزش نحوه اجراي آيين نامه سطح بندي و نظام ارجاع و تبيين نقش جامعه پزشكي در اين زمينه.

9- اعلام آغاز طرح و شرايط همكاري و ثبت نام پزشكان با ستاد عملياتي شهرستان 

ثبت نام و تشكيل پرونده براي پزشكان واجد شرايطي كه اعلام آمادگي كرده اند.

صدور مجوز كار پزشكان خانواده پس از اعلام آمادگي آنان و اعلام فهرست آنان به ستاد عملياتي شهرستان اعلام عام به مردم براي انتخاب پزشك خانواده خود و ثبت نام در نزد پزشك خانواده.

10- هدايت عمليات اجرايي طرح در شهرستان ...

11- پايش عملكرد پزشكان، تيم سلامت

12- پيش بيني ساز و كار تلفيق نتايج پايش هاي مجزاي انجام شده توسط واحدهاي مختلف

13- فراهم كرددن شرايط اجراي تمام دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي ستاد ملي و استاني

14- نظارت بر عملكرد ادارات ذي ربط در اجراي برنامه

15- حمايت هاي مورد نياز قانوني و مديريتي در اجراي برنامه

16- بررسي چالش ها و تعيين راه كارهاي مناسب براي برطرف كردن مشكلات اجراي برنامه و هماهنگي با ستاد استاني

كميته هاي اجرايي پيشنهادي و شرح وظايف آن ها:

* كميته اطلاع رساني و روابط عمومي

- تدوين برنامه هاي آموزشي عموم مردم

- هماهنگي با شوراي شهر

- هماهنگي با هيات امنا و بخشداري ها

- ساير هماهنگي درون و برون بخشي مورد نياز

- آگاه سازي جامعه و شناسايي طرح به مردم

* كميته آمار و فناوري u1575 اطلاعات

- فراهم آوري زيرساخت مورد نياز براي استقرار و توسعه پرونده الكترونيكي سلامت

- استقرار نظام اطلاعات شهرستان

- تحليل داده ها و گزارش هاى دريافتى

- ارايه گزارش هاى مورد نياز به ستاد عملياتي شهرستان

- تعيين ملزومات( آموزش نيروي انساني براى) كاربردي شدن پرونده الكترونيكي سلامت

- پشتيباني از سيستم هاي اطلاعاتي و كاربران آ ن ها

- به روزرساني سيستم هاي اطلاعاتي

* كميته آموزش نيروي انساني

- آموزش نيروهاي جديدالورود

- بازآموزي مداوم نيروهاي موجود

* كميته پايش و نظارت

- تعيين تركيب تيم هاي پايش

- برنامه ريزي و پايش عملكرد اعضاي تيم سلامت بر اساس بسته خدمت مطابق با چك ليست هاي تعيين شده از سوي ستاد اجرايى كشورى

- بررسي گزارش هاى حاصل از تيم پايش و تعيين نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام شده

- تصميم گيري در خصوص انحرافات ايجاد شده در برنامه

- ارايه نتايج حاصل از پايش به ساير كميته ها

- تهيه و ارسال چك ليست پيشنهادي/ تكميلي به كميته پايش و نظارت استاني

- تدوين چك ليست براي شرايط خاص شهرستان

- گزارش نتايج حاصل از پايش عملكرد در زمان هاي از پيش تعيين شده به ستاد عملياتي شهرستان

تبصره: وجود ستادهاى فوق نافى وظايف هريك از ارگان هاى مسئول در اجراى برنامه نبوده و هر ارگان موظف است در سطح ملى، استانى و شهرستانى وظايف ذاتى خود را برابر مقررات و مصوبات اين دستورالعمل هماهنگ با ساير دستگاه ها به انجام رساند. ستاد اجرايى كشورى حسب ضرورت مى تواند وظايف ستادهاى استانى و شهرستانى را اصلاح و تكميل كند.

محتواهای مرتبط
نوشته شده
ویرایش شده
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه می باشد.