سه شنبه 21 مرداد 1399 _ 20 ذو الحجة 1441 _ 11 اوت 2020
 پزشك خانواده
 
  نيروي انساني و فضاي فيزيكي مورد نياز در سطح اول

(دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري، نسخه (02 بر اساس انجام روشي مدون براي برآورد نيروي انساني مورد نياز مركز خدمات سلامت مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و با در نظر گرفتن دو موضوع زير اعضاي تيم سلامت در شهر تعيين شد: كه در مركز و پايگاه خدمات سلامت " بسته خدمت" مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع بايد توسط اعضاي تيم سلامت ارايه شود. زمان سنجي هر كدام از اين خدمات. خدماتي كه در بخش دولتي يا بخش خصوصي (از جمله خدمات تشخيص و درمان (ارايه مي شود.

استانداردهاي فيزيكي محل ارايه خدمت

محل استقرار واحد ارايه خدمت در سطح اول:

* محل استقرار پزشك خانواده در شهر حداكثر 1,5 كيلومتر از محل سكونت فرد فاصله خواهد داشت.

تبصره: ستاد شهرستان با هماهنگى ستاد استان مى تواند در صورت ضرورت اين فاصله را تعديل كند.

*پايگاه پزشك خانواده همان مطب پزشك عمومى كه واجد استانداردهاى جارى وزارت بهداشت بوده و براى استقرار و ارايه خدمت ماما يا پرستار يك اتاق اضافه داراى تجهيزات لازم با امكان رعايت طرح انطباق و حريم خصوصى افراد باشد.

*مركز بهداشتى درمانى مجرى برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع محل استقرار پزشك خانواده مسئول و قسمت بهداشت عمومى تيم سلامت مثل كاردان /كارشناس بهداشت محيط و خانواده و ... و  پايگاه پزشك خانواده ضميمه است.

*شرايط فيزيكي محل ارايه خدمت مركز مجرى برنامه پزشك خانواده و پايگاه هاى ضميمه و غيرضميمه و شبانه روزى آن در سطح اول:برابر ضوابطى خواهد بود كه حسب مورد توسط معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت اعلام شده يا مى شود.

*سطح دوم و سوم (سرپايي) :برابر مقررات وضع شده مربوط به صدور پروانه ها

*محل استقرار واحد ارايه خدمت و شرايط  فيزيكي محل ارايه خدمت و تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز در سطح دوم و سوم (بستري): برابر مقررات وضع شده در برنامه مديريت منابع ساختاري u1583 درمان بستري كشور (سطح بندي خدمات درمان بستري)

تركيب و تعداد اعضاي تيم سلامت براي پوشش 10000 نفر جمعيتبا توجه به رديف 2 و 5 جدول فوق در هر پايگاه و مركز به ازاى هر پزشك يك ماما يا يك پرستار تمام وقت به كارگيرى مى شود (بديهى است در مواردى كه پزشك خانواده مرد است به كارگيرى ماما در اين جايگاه الزامى است)

** خدمات روانشناس بالينى و كارشناس تغذيه بصورت   FFS از محل دفتر كار ايشان يا مركز مجرى، حسب درخواست پزشك خانواده صرفآ در قالب مشاوره توسط بيمه ها خريدارى مى شود.

تبصره :پزشكان واجد شرايط شاغل در مراكز بهداشتي درماني دولتي در تمام سازمان ها موظف به مشاركت در طرح هستند و در اين صورت لازم است تمام ضوابط را رعايت كنند.

محتواهای مرتبط
نوشته شده
ویرایش شده
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه می باشد.